Regulamin

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konferencji „Informatyka w rolnictwie”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w dniu 16 stycznia 2020 r. („Konferencja”).
 2. Organizatorem Konferencji jest: Łomżyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Łomży, adres: 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905 (dalej zwana również: „Organizator”).
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

§ 2

 1. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy/instytucji
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu Uczestnika;

§ 3

 1. Zgłaszając udział w Konferencji, Uczestnik składa oświadczenie dotyczące nieodpłatnego używania i rozpowszechniania jego wizerunku/głosu w celach informacyjno-marketingowych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, w tym materiałach reklamowanych i promocyjnych dotyczących Konferencji, relacji fotograficznej i filmowej z Konferencji, rozpowszechnianych za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jego imienia i nazwiska na fotografiach, w filmach lub nagraniach wykonanych podczas zajęć i spotkań, umieszczanych na stronie internetowej Konferencji.

 

 1. Niezależnie od postanowienia ust. 3 powyżej, Organizator może rozpowszechniać wizerunek Uczestnika na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 666 z późn. zm. ), gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany jako szczegół całości.

§ 4

 1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji:
  1. wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres: krzysztof.cwalina (at) pti.org.pl;
  2. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).